19 kwietnia 2017

Konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie

Na podstawie art. 30 ust. 1  i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  w związku z art. 36a ust. 2 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:

§1.Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie.

§2. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na:

  1. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie,
  2. stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie,
  3. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,
  4. stronie Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk

Załączniki

Ogloszenie o konkursie na dyrektora szkoly
Data: 2017-04-19, rozmiar: 156 KB