13 czerwca 2022

Zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 r. dla dzieci polskich oraz dla dzieci ukraińskich

Zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 r. dla dzieci polskich oraz dla dzieci ukraińskich

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że polskich organizatorów wypoczynku obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty  oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przepisy te obowiązują wyłącznie polskich organizatorów wypoczynku dla dzieci polskich oraz organizatorów wypoczynku, w którym będą razem uczestniczyć, oprócz dzieci z Polski również dzieci z Ukrainy.

Z powyższego wynika, że osoba, pełniąca funkcję kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, która będzie zatrudniona podczas takiego wypoczynku ma obowiązek spełnienia warunków określonych w polskim prawie, czyli w przepisach, ww. ustawy i rozporządzenia.

W przypadku udziału w danym wypoczynku z dziećmi polskimi również dzieci z Ukrainy – organizator wypoczynku zawsze do opieki może zatrudnić dodatkowo inne osoby, jako specjalistów do pomocy wychowawcy wypoczynku w prowadzeniu zajęć, np. jako tłumacza,

czy wolontariusza. W takim przypadku mogą to być osoby dorosłe z Ukrainy. Osoba taka, dodatkowo, będzie zapewniała dzieciom z Ukrainy komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.

Do realizacji programu, zgodnie z ww. przepisami organizator wypoczynku ma obowiązek zatrudnienia polskich wychowawców, może również, odpowiednio do formy wypoczynku, zatrudnić innych specjalistów do prowadzenia zajęć programowych (lektorów języka, instruktorów poszczególnych dyscyplin sportowych, instruktorów jazdy konnej, instruktorów żeglarstwa, innych specjalistów do prowadzenia zajęć i warsztatów lub realizowania programu wypoczynku).

Dla dzieci z zagranicy, w tym przypadku z Ukrainy, wypoczynek może być zorganizowany na zasadach obowiązujących w danym kraju, w tym przypadku na zasadach obowiązujących na Ukrainie, również z udziałem wyłącznie opiekunów i kadry ukraińskiej. W takiej sytuacji organizatora z zagranicy nie obowiązują Polskie przepisy, jak również nie ma obowiązku zgłaszania wypoczynku do kuratora oświaty za pośrednictwem systemu bazy wypoczynku.

Reasumując, osoba, która nabyła uprawnienia, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju, może pracować z dziećmi i młodzieżą z kraju, w którym nabyła te uprawnienia i z którego pochodzą dzieci.

W związku z powyższym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami – organy nie mają prawa żądać od obywateli innych państw dokumentacji wymaganej przepisami polskiego prawa, jak również spełnienia warunków określonych, w ww. przepisach ustawy i rozporządzenia.

Z powyższej interpretacji wynika, że nie zachodzi konieczność nowelizacji obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących zasad organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Przepisy obowiązujące w tym zakresie i przedstawione rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami środowisk związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży.