4 maja 2022

Zarządzenie zmieniające zarządzenie PKO w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia   29  kwietnia 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”

 

 

Na podstawie § 6 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”
(Dz. U. z 2022 r., poz. 771) w związku z § 1 ust. 2 Porozumienia z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Józefem Paszkowskim
a Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 35/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych
i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”  § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ocena wniosków organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły   podstawowe według zasad określonych w w/w rozporządzeniu,”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.