30 grudnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 94/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR 94/2022 
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli
ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2023

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2023 w kwocie 1152,12 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote dwanaście groszy), wpłacanej na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.