9 grudnia 2021

Zarządzenie nr 81/2021 _ wysokość opłaty akredytacyjnej _ placówki doskonalenia nauczycieli – publikacja

Zarządzenie Nr 81/2021
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli
ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2022

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2022 w kwocie 1 096,21 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy), wpłacanej na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka