11 lipca 2022

Zarządzenie Nr 55/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

Zarządzenie Nr  55/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 11 lipca 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku Nr 1 w tabeli, Lp. 4 otrzymuje brzmienie
Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

X
do 16 grudnia 2022 r.

do godz. 15.00 r. 1

X

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                               Bata Pietruszka

                                                                                        Podlaski Kurator Oświaty

                                                                                          /podpisany cyfrowo/

 

 

 

 

 

 

 

1 – dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.