21 maja 2024

Zarządzenie Nr 40/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2024, poz. 737) § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r., poz. 91) oraz § 2 pkt 2 Porozumienia z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania określonego w Module 3 programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Jackiem Brzozowskim, a p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Iwoną Gaweł, postanawia się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028 w składzie:

1. Monika Maliszewska – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
2. Halina Popławska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
3. Barbara Ozorowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2. Zadania zespołu, o którym mowa w § 1:

1) dokonuje oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego pod względem formalnym i merytorycznym,
2) odrzuca wnioski w przypadku niespełnienia wymogów formalnych określonych
w rozporządzeniu,
3) z przeprowadzonej oceny zespół sporządza protokół i przedkłada go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.