5 maja 2022

Zarządzenie nr 38/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw dokonania oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”

Zarządzenie nr 38/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw dokonania oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”

 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw dokonania oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”  w składzie:

1)            dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu,
2)            dr Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu,
3)            Mariola Toczydłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. św. Kazimierza Królewicza Bw Białymstoku, posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego – członek Zespołu,
4)            Grażyna Łaniewska, nauczyciel dyplomowany posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny spełniania przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy” warunków wymaganych do przyznania wstępnej akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.