26 kwietnia 2023

Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i zadania pedagoga specjalnego – relacja z konferencji

W dniu 19 kwietnia 2023 r. z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty odbyła się wojewódzka konferencja pt. „Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i  zadania pedagoga specjalnego” skierowana do pedagogów specjalnych z przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Głównym celem spotkania było wskazanie roli i zadań pedagoga specjalnego  jako odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży oraz wskazanie możliwości współpracy pedagoga specjalnego z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz wskazanie znaczenia  tej współpracy. Przekazane przez prelegentów informacje o działalności pedagoga specjalnego w zakresie nowych regulacji prawnych pomogły w zrozumieniu istoty i  idei tego stanowiska w szkołach i przedszkolach.

Konferencję otworzyła pani Barbara Buraczewska Wicekurator Oświaty. W  swoim wystąpieniu podkreśliła ważność podjętej tematyki w kontekście problemów, z  jakimi borykają się szkoły i placówki oświatowe. Wyraziła podziękowanie dla prelegentów tego spotkania.

W dalszej części konferencji:

–  pani dr Beata Rola – konsultantka ds. kształcenia specjalnego w Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, adiunkt w  Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w  Warszawie poruszyła zagadnienia dotyczące idei  działania pedagoga specjalnego jako odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży;

–  o roli i zadaniach pedagoga specjalnego referowała pani dr Emila Wojdyła – dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, ekspert w zakresie edukacji włączającej, współpracownik wyższych uczelni oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizator szkoleń dla pedagogów, współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności;

–  współpracę pedagoga specjalnego z różnymi instytucjami wspierającymi dziecko i  rodzinę oraz znaczenie tej współpracy omówiła  mgr Anna Gawryluk- doradca metodyczny kształcenia specjalnego w MODM w Białymstoku, pedagog w SOSW w  Białymstoku, ekspert edukacji włączającej w SCWEW, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju w WOKRO.

Konferencję podsumował Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, który zwrócił uwagę na osobiste kompetencje emocjonalno-społeczne i kwalifikacje, które odgrywają istotną rolę w pełnieniu funkcji pedagoga specjalnego. Podkreślił, że zaprezentowane wykłady stanowiły nierozłączną całość i wskazały praktyczne wskazówki do pracy pedagogów specjalnych.

W konferencji wzięło udział 60 uczestników.