27 maja 2022

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

26 maja 2022 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116)

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 5 pkt 3, 7-13 i 16 oraz art. 34, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

Tekst ustawy