22 czerwca 2022

Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Informujemy, że na  stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r zostały zamieszczone sprawozdania Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Jednocześnie przypominamy, że szkoły podstawowe i ponadpodstawowe objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego.

W terminie do 15 września każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego organy prowadzące składają sprawozdania zawierające:

  1. zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w danym województwie w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
  2. ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;
  3. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.