25 marca 2019

Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł;

2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 25 tys. zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły
w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego w Programie zadania.

Dyrektorzy szkół, które mają być objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do 15 kwietnia danego roku przekazują do organów prowadzących dane, o których mowa a § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019r., poz. 267).

Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, organy prowadzące szkoły z siedzibą na terenie województwa podlaskiego, składają do Wojewody Podlaskiego do 30 kwietnia danego roku przesyłając na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok

Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów w latach 2019 – 2023 nastąpi w terminie do dnia 30 maja danego roku. Przekazanie przez wojewodów środków organom prowadzącym  na wsparcie udzielone w ramach Programu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

Informacji na temat programu udzielają wizytatorzy Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Jolanta Murawska – tel. 85 748 48 42, e-mail: jmurawska@kuratorium.bialystok.pl

Beata Kaczyńska – tel. 85 748 48 22, e-mail: bkaczynska@kuratorium.bialystok.pl

Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z załącznikiem znajdują się pod adresem:

www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3