2 listopada 2020

Realizacja planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

 

Informacja o realizacji Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2020/2021

 W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DKO-WNP.4092.61.2020.EL z dnia 29 października 2020 r. skierowanego do kuratorów oświaty oraz art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn zm.) informuję, że w związku z obowiązującym stanem epidemii i czasową zmianą organizacji pracy szkół i placówek,  Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021:

  • w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (wprowadzonego na terenie kraju) i/lub,
  • wobec szkół i placówek, których funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone,

będzie realizowany z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. zawiesza się realizację działań – w zakresie ewaluacji i monitorowania dotyczącego kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych,
  2. w szkołach i placówkach będą – w miarę możliwości – prowadzone kontrole planowe,
  3. kontrole doraźne będą przeprowadzane każdorazowo w przypadku zaistnienia podejrzenia zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa dzieci/uczniów,
  4. kontrole planowe i doraźne będą mogły być przeprowadzane poza siedzibą kontrolowanej jednostki, na podstawie kopii dokumentów i informacji przekazanych kontrolującym przez dyrektorów szkół i placówek.