31 stycznia 2020

Przekazywanie informacji do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

 

Szanowni Państwo
Marszałek, Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie i Wójtowie,
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
w województwie podlaskim

 

Pragnę Państwu przypomnieć o obowiązku przekazywania informacji do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, za pośrednictwem Komisji  Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, w przypadku zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.

Na podstawie art. 85t ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub  złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły zostają z mocy prawa zawieszeni w pełnieniu obowiązków w razie ich tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia ich wolności w związku z postępowaniem karnym.

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

Zgodnie z art. 85z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  informacje wprowadza się do rejestru na podstawie zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia, sporządzonego przez dyrektora szkoły, a w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły – przez organ prowadzący szkołę, i przesłanego do rejestru niezwłocznie po wydaniu decyzji o zawieszeniu za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. Zawiadomienie zawiera informacje, o których mowa w art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7.