8 marca 2023

Projekty edukacji obronnej

Informacja Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego

Klasy o profilu wojskowym w szkołach ponadpodstawowych

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.

CYBER.MIL Z KLASĄ” – klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. To propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa. „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy i historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania.

Szkolny program ODZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30.

Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

BRANŻOWE ODDZIAŁY WOJSKOWE przeznaczone są dla szkół branżowych I stopnia. Realizacja programu szkolenia w BOW stanowi uzupełnienie praktycznej nauki zawodu, wynikającej z podstawy programowej dla danego kierunku kształcenia zawodowego. W ten sposób resort obrony narodowej chciałby przygotować kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej.

Program szkolenia dla BOW będzie realizowany przez 3 lata szkolne, począwszy od II semestru klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023. Obejmie minimum 120 godzin zajęć (i nie więcej niż 180), z czego zdecydowana większość to zajęcia praktyczne, które realizowane będą w wyznaczonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobędą także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego. W ostatnim roku nauki będą mieli zagwarantowany czas w ramach godzin doradztwa zawodowego. Celem projektu jest, aby absolwenci BOW odbyli szkolenie podstawowe zakończonego przysięgą wojskową w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

STRZELNICA W POWIECIE jest programem wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury strzeleckiej. Program określa możliwości zwiększenia infrastruktury strzeleckiej do wykorzystania w realizacji zadań przez Ministerstwo Obrony Narodowej poprzez dofinansowywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych. Wprowadzenie programu Strzelnica w Powiecie ma na celu zwiększenie infrastruktury strzeleckiej, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego w społeczeństwie, a przez to wzrost sprawności fizycznej obywateli zwiększenie potencjału bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez:

wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących bazę zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, organizacje proobronne, a także formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą tego programu, z punktu widzenia obronności państwa, jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów klas o profilu wojskowym (w przyszłości także Oddziałów Przygotowania Wojskowego), a także członków organizacji proobronnych, rozwijania ich umiejętności strzeleckich w kierunku możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości wstąpić do  Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy.

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach, zajrzyj na strony:

www.wojsko-polskie.pl  oraz: www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/