11 października 2017

Projekt „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu – ZDROWA JA”

Informujemy, ze Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2017 r. do grudnia 2018 r., na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie prowadził na terenie kilku szkół w województwie podlaskim Projekt pt.: „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu – ZDROWA JA”.

Badania są całkowicie anonimowe z zachowaniem procedury trójstopniowej czynnej zgody na udział w badaniu: I stopień – Dyrekcja szkoły; II stopień – Rodzic/opiekun; III stopień — Dziecko.

Podczas trwania projektu, na terenie szkól objętych pełną interwencją zostaną podjęte następujące działania:

  • program interwencyjno-profilaktyczny z obszaru poprawy zachowań zdrowotnych z wykorzystaniem techniki telemonitoringu (noszone urządzenia pomiarowe – opaski, monitorujące aktywność fizyczną i tętno);
  • wsparcie motywacyjne i merytoryczne dla nauczycieli wychowania fizycznego i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, w postaci szkoleń warsztatowych w zakresie: obsługi sprzętu i działania w systemie telemonitoringu; coachingu zdrowia, aktywności fizycznej, kompetencji społecznych, zdrowego odżywiania oraz zachowań ryzykownych.

Wszelkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych oraz organizacyjnych badań można kierować na adres e-mailowy kierownika projektu; anna.fijaikowska@imid.med.pl