19 kwietnia 2023

Program rządowy „Aktywna tablica” – edycja 2023

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” w 2023 roku
W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Obowiązujące terminy:

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy
prowadzące do 30 maja.
Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup
pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków:

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących
(wzory wniosków z poprzednich lat są nieaktualne). Znajdują się one wraz z objaśnieniami
oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
i Nauki (kliknięcie w link powoduje przejście do strony internetowej MEiN) pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2023

Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć następujące załączniki:

1. oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów
szkół o udział w Programie) wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
2. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy
dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz
deklarowanego wkładu własnego – załącznik nr 1 (zestawienie szkół wnioskujących)
do wniosku;
3. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do
poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie – załącznik nr 2
(oświadczenie dotyczące wkładu własnego) do wniosku;
4. oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły
wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 – załącznik
nr 3 (oświadczenie dot. § 6.) do wniosku.

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
– osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek
Kościuszki 9, 15-950 Białystok z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” – edycja 2023,
– korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek
Kościuszki 9, 15-950 Białystok z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” – edycja 2023.
Zasady realizacji Programu, zestawienie pomocy dydaktycznych wymogi formalne oraz
kwoty wsparcia obowiązujące w roku 2023 określa rozporządzenie Rady Ministrów: z dnia
23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 –
„Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r., poz.1883 z późn. zm.).

Uwaga: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne
i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia, muszą spełniać
wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa
w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz będą spełniać
warunki określone w § 2 ust. 12 rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 proc. obowiązkowe
działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym,
określone w § 6 rozporządzenia.

Załączniki

załącznik nr 1 zestawienie zbiorcze
Data: 2023-05-04, rozmiar: 47 KB
załącznik-nr 2 at 2023
Data: 2023-05-04, rozmiar: 102 KB
załącznik-nr 3 at 2023
Data: 2023-05-04, rozmiar: 124 KB