31 sierpnia 2021

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”- IV nabór wniosków do projektu

IV  (OSTATNI) nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

We wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie ostatni  już  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór formularzy zgłoszeniowych.
Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w  systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.
Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Głównym założeniem działań w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni do krajów Unii Europejskiej.
Czas trwania przedsięwzięć wynosi 6 miesięcy.
Do realizacji założeń projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.
Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz IV naboru formularzy zgłoszeniowych uzyskać można na stronie internetowej projektu http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego z pracownikami zespołu „POWER SE”  (tel: 22 46 31 690, e-mail:powerse@frse.org.pl)