29 sierpnia 2022

Opiniowanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne przedszkola i publiczne szkoły
Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół
województwa podlaskiego

 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) wprowadza od 1 września 2022 roku zmiany, wraz z przepisami przejściowymi, dotyczące liczby etatów pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi takie przedszkole lub szkoła.

W roku szkolnym 2022/2023 łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w ww. przedszkolu, szkole lub zespole nie może być niższa niż:

1) 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
2) 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
3) 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
4) 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.

Liczbę dzieci i uczniów będącą podstawą określania łącznej liczby etatów ww. nauczycieli oblicza się według stanu na dzień 1 września 2022 r.

Jednocześnie w przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczby etatów nauczycieli odpowiednio pedagogów specjalnych oraz psychologów nie mogą być niższe niż 25% łącznej liczby etatów, o której mowa powyżej.

Przepisów nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

W związku z powyższym przy przekazywaniu przez organy prowadzące do Podlaskiego Kuratora Oświaty do zaopiniowania zmian w arkuszu organizacji w przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole
I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub szkoła należy również podać następujące dane:

  1. liczba dzieci lub uczniów przedszkola/szkoły/zespołu;
  2. tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli specjalistów;
  3. łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych;
  4. jeżeli liczba dzieci/uczniów przekracza 50, liczby etatów nauczycieli:
    a) pedagogów specjalnych,
    b) psychologów

Ponadto przedmiotem opinii kuratora oświaty będzie liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez dany organ prowadzący, która  nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna liczby dzieci lub uczniów, przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, prowadzonych przez ten organ prowadzący, według stanu na 30 września 2021 r. i 30 września 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, przekazując aneksy arkuszy organizacji należy podać dane w załączonej tabeli.

Załączniki

liczba-uczniow-jst
Data: 2022-09-19, rozmiar: 10 KB