30 czerwca 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na doradców metodycznych

W związku z przygotowywaniem planu sieci doradztwa metodycznego Podlaski Kurator Oświaty poszukuje nauczycieli, którym mógłby powierzyć od września 2021 r. pełnienie zadań doradcy metodycznego w województwie podlaskim w specjalnościach i miejscach pracy określonych w poniższej tabeli (po jednym doradcy metodycznym z danej specjalności w niżej wymienionych placówkach).

Lp. Specjalność doradcy metodycznego Miejsce pracy – placówka doskonalenia nauczycieli
1. biologia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
2. biologia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
3. chemia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
4. fizyka Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
5. geografia Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
6. geografia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
7. geografia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
8. historia (lub historia i wiedza o społeczeństwie) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
9. informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne – szkoły ponadpodstawowe Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
10. język angielski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
11. język angielski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
12. język litewski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
13. język polski – szkoła podstawowa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
14. matematyka – szkoła podstawowa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
15. matematyka – szkoła podstawowa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
16. pomoc psychologiczno-pedagogiczna Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
17. wychowanie do życia w rodzinie Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:

 1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 3. co najmniej dobrą ocenę pracy;
 4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
 6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

Kandydaci na doradców metodycznych w ww. specjalnościach są proszeni o wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej dołączonego do ogłoszenia formularza Excel, zawierającego w szczególności informacje dotyczące:

 • danych osobowych kandydata
 • wykształcenia kandydata – ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku zgodnym ze specjalnością doradztwa oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • posiadanego przez kandydata stopnia awansu zawodowego
 • posiadanej przez kandydata oceny pracy
 • udokumentowanych osiągnięć zawodowych kandydata w zakresie związanym ze specjalnością doradztwa
 • posiadanych kompetencji społecznych, interpersonalnych i komunikacyjnych (np. w formie rekomendacji dyrektora szkoły w tym zakresie)
 • umiejętności kandydata z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (dopuszczalna rekomendacja dyrektora szkoły) wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielonych kandydatowi w arkuszu organizacji szkoły (szkół), w której (w których) pracuje.

Ponadto kandydaci na doradców metodycznych są proszeni o przesłanie w wersji papierowej potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:

 • wykształcenie kandydata – ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku zgodnym ze specjalnością doradztwa
 • posiadanie przez kandydata przygotowania pedagogicznego
 • posiadanie wymaganej oceny pracy
 • osiągnięcia zawodowe kandydata w zakresie związanym ze specjalnością doradztwa

a także podpisanych dokumentów potwierdzających:

 • posiadanie kompetencji społecznych, interpersonalnych i komunikacyjnych (np. w formie rekomendacji dyrektora szkoły w tym zakresie)
 • umiejętności kandydata z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (dopuszczalna rekomendacja dyrektora szkoły)
 • wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielonych kandydatowi w arkuszu organizacji szkoły (szkół), w których pracuje, na rok szkolny 2021/2022.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl, a dokumenty w wersji papierowej należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok – w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2021 r. Dokumenty, które wpłyną do Kuratorium Oświaty w Białymstoku po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty zostaną poddane analizie formalnej i merytorycznej. Kandydatowi, który  złoży w Kuratorium Oświaty w Białymstoku komplet wymaganych dokumentów i w najwyższym stopniu spełni wymagania określone dla doradcy metodycznego w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Podlaski Kurator Oświaty – w porozumieniu z dyrektorem właściwej  placówki doskonalenia nauczycieli, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której kandydat jest zatrudniony – powierzy zadania doradcy metodycznego w danym zakresie. Podlaski Kurator Oświaty powiadomi wyłonionych w wyniku ogłoszenia kandydatów o zamiarze powierzenia im zadań doradcy metodycznego nie później niż do końca sierpnia br.

Załączniki