1 września 2020

Nowe narkotyki – poradnik MEN dla nauczycieli

Poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży (Zadanie z Harmonogramu działań w 2020 r. do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży z 15 stycznia 2020 r.) i wzmacniania jej skuteczności.

Zakres tematyczny informacji Poradnika stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Ponadto zawiera on praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych w  ramach programu wychowawczo-profilaktycznego dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a także dla rodziców w profilaktyce domowej.

Poradnik został zamieszczony na stronach: Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl; Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl oraz stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Epidemiologicznych. Jednocześnie pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej pozostają do dyspozycji pracowników szkół i placówek systemu oświaty w zakresie przeciwdziałania narkomanii.