11 czerwca 2024

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży, która stanie się organem eksperckim.

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana po raz pierwszy w historii urzędu Rzecznika Praw Dziecka, działającego od 2000 roku. Jej zadaniem będzie w szczególności: inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, podnoszenie świadomości o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży. Do zadań Rady będzie należeć także upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o zadaniach i uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka oraz współpraca z różnymi instytucjami, np. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejmem i Senatem oraz samorządami. Rada będzie mogła również inicjować działania Rzecznika Praw Dziecka na rzecz dzieci i młodzieży, formułować postulaty legislacyjne oraz opiniować projekty aktów prawnych w zakresie zapewnienia właściwego poziomu ochrony praw dziecka w Polsce.

W skład Rady Dzieci i Młodzieży zostanie powołanych dziesięciu ekspertów lub ekspertek spośród osób, które ukończyły 7 lat i nie ukończyła 18 lat na dzień zakończenia naboru. Osoby te powinny wykazywać się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do posiadanego wieku i stopnia dojrzałości.

Kandydatury należy zgłaszać do Biura Rzecznika Praw Dziecka w formie elektronicznej lub pisemnie. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

Informacje o projekcie oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: https://brpd.gov.pl/2024/06/04/rusza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy-przy-rzeczniczce-praw-dziecka/