13 października 2023

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

 Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz Dyrektorzy szkół podstawowych województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,

Podlaski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W związku z tworzeniem wykazu zawodów na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie/rekomendowanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego, organizowanych w roku szkolnym 2023/2024, z wyjątkiem konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Tryb i zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

 1. Zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych1) – zwanych dalej konkursami – dokonuje organizator2) danego konkursu lub dyrektor szkoły.
 2. Zgłoszenia konkursu należy dokonać drogą elektroniczną przesyłając do Podlaskiego Kuratora Oświaty na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl:
 1. Wniosek zgłoszenia konkursu 2024-2025 – kopia w wersji papierowej podpisanej przez organizatora lub dyrektora szkoły;
 2. Wniosek zgłoszenia konkursu 2024-2025 – wypełniony w wersji elektronicznej edytowalnej;
 3. Wzór zaświadczenia/dyplomu zawierającego niezbędne dane, w tym: miejsce na imię/imiona i nazwisko ucznia, szczebel/zasięg konkursu, zdobyty zwycięski tytuł – zgodnie z regulaminem konkursu, dane organizatora i inne;
 4. aktualny Regulamin konkursu w roku szkolnym 2023/2024.

III. Ostateczny termin składania zgłoszeń do 22 grudnia 2023 r.:

 •  w temacie wiadomości należy wpisać ZGŁOSZENIE KONKURSU „nazwa konkursu”.

Zgłoszenia konkursów po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

IV. Konkursy zgłaszane do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podlaskiego Kuratora Oświaty powinny spełniać poniższe wymagania.

 1. Regulamin powinien zawierać:
 • tytuł konkursu i zgodnie z regulaminem konkursu i pełną nazwę organizatora/organizatorów konkursu;
 • jasno określony cel, ukierunkowany na rozwijanie u uczniów wiedzy i umiejętności, o których mowa w niżej wymienionym pkt 3 oraz postaw.
 • wymagany zakres wiedzy i umiejętności, które odnoszą się do podstawy programowej w tym/lub wykraczających poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych albo dziedziny wiedzy oraz różnych dyscyplin sportu i/lub kierunków polityki oświatowej państwa;
 • wskazanie adresatów konkursu (np. uczniowie szkoły podstawowej kl. VII-VIII) oraz czy konkurs jest indywidualny, drużynowy/zespołowy (nie dotyczy sportów, które są wyłącznie dyscyplinami zespołowymi); w konkursie muszą mieć możliwość udziału uczniowie klas ósmych;
 • zasady rekrutacji do udziału oparte na powszechnej dostępności, gwarantujące równy dostęp do uczestnictwa w konkursie wszystkim zainteresowanym uczniom na jednolitych zasadach oraz informację o bezpłatnym udziale – niepobieraniu opłat od ucznia za udział w konkursie;
 • szczebel i liczbę etapów konkursu oraz terminy przeprowadzania poszczególnych etapów danego konkursu:
 • konkursy powinny być co najmniej dwuetapowe, w tym uwzględniać etap szkolny, w którym wyłonieni zostaną uczniowie reprezentujący daną szkołę w tych zawodach na dalszych jego etapach;
 • szczeble konkursu określone zgodnie z treścią § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431),:
 1. powiatowy (z uwzględnieniem miast na prawach powiatu);
 2. wojewódzki;
 3. krajowy;
 4. międzynarodowy;
 • kryteria kwalifikowania uczestników na kolejne etapy konkursu, oraz sposób wyłaniania zwycięzców tj. uzyskiwania przez uczniów miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu konkursu tytułu: laureata, finalisty, I II III miejsce
  w konkursie, tytuł grand prix lub inny zwycięski tytuł;
 • warunki organizacji konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej na poszczególnych etapach, w tym z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych, jeśli dany konkurs tego wymaga;
 • możliwość zdalnego przeprowadzania każdego etapu konkursu z zachowaniem zasady kontrolowanej samodzielności oraz warunków bezpieczeństwa sanitarnego (dot. sytuacji szczególnych).
 1. Regulamin konkursu jest ogólnodostępny, np. opublikowany na stronie internetowej organizatora/szkoły.
 2. Konkursy powinny być organizowane, co najmniej na szczeblu powiatowym przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły; muszą być dostępne dla wszystkich uczniów, a ich uczestnicy kwalifikowani do szczebla powiatowego są wyłaniani przez szkołę, do której uczęszczają (w etapie szkolnym) na zasadach określonych regulaminem konkursu.

V. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego konkursu – przez tego samego organizatora/dyrektora szkoły –  każdy z nich będzie rozpatrzony indywidualnie i wymaga osobnego zgłoszenia.

VI. Dokonanie zgłoszenia przez organizatora/dyrektora szkoły, nie oznacza automatycznego umieszczenia danego konkursu w wykazie Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jest traktowane, jako rekomendacja danej formy współzawodnictwa. Konkursy spełniające powyższe wymagania będą podlegać weryfikacji z uwzględnieniem m.in.: zakresu merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników wyróżniających dany konkurs spośród innych podobnych/z tego samego zakresu oraz powszechności (liczby edycji konkursu, liczby uczestników konkursu, liczby szkół, które zgłaszają konkurs), gwarantowania przez organizatora – w regulaminie – niepobierania opłaty od ucznia za udział w konkursie.

VII. Objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nie oznacza i nie może być traktowane, jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców w danym konkursie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

VIII. Podlaski Kurator Oświaty mając na uwadze powyższe podejmuje decyzję, które z proponowanych konkursów zostaną zamieszczone w przedmiotowym wykazie konkursów. Decyzja Kuratora w tej kwestii jest w pełni autonomiczna.

IX. Podlaski Kurator Oświaty podejmie decyzję o umieszczeniu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2024/2025 w wykazie, który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do końca lutego 2024 roku.

X. Organizator/dyrektor szkoły zgłaszający zawody nie będzie informowany pisemnie o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu proponowanych konkursów w wykazie kuratora oświaty. Umieszczenie danego konkursu w wykazie jest równoznaczne z pozytywną decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

XI. Osoba prowadząca sprawę: st. wiz. Krzysztof Domas – tel. 85 748 48 15.

Ponadto informuję, że osiągnięcia uczniów z województwa podlaskiego uzyskane w zawodach, które nie zostaną ujęte w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, co oznacza, że nie będą podlegały przeliczaniu na punkty.

1) Przez zawody wiedzy, artystyczne i sportowe należy rozumieć konkursy, olimpiady, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów, w tym obejmujące podstawę programową lub zagadnienia wykraczające poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych, albo dziedziny wiedzy oraz różne dyscypliny sportu, i/lub kierunki polityki oświatowej państwa.

2) Organizatorami konkursów, mogą być podmioty działające na terenie szkoły tj. stowarzyszenia i inne organizacje, w tym organizacje harcerskie, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, w tym np. szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju talentów i uzdolnień uczniów, które będąc organizatorem swoją działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły w szczególności, w obszarze wychowania lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. Dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców, wyraża zgodę na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite zasady powszechnej dostępności. Jednakże nie oznacza to, że powyższe konkursy muszą być organizowane na terenie danej szkoły m.in. z uwagi ich wieloetapowość. Jednocześnie uczniowie uczestniczący powinni mieć, wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, jako opiekuna merytorycznego konkursu.

Organizatorem może być także szkoła w przypadku, gdy samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami taki konkurs organizuje.

Załączniki

Wniosek zgłoszenia konkursu 2024-2025
Data: 2023-10-13, rozmiar: 83 KB
Wniosek zgłoszenia konkursu 2024-2025
Data: 2023-10-31, rozmiar: 59 KB