11 października 2022

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

1)        art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.);

2)        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737, z późn. zm.).

Podlaski Kurator Oświaty, realizując zadania związane z przygotowaniem procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych zwraca się z prośbą o zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, których uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych organizowanych w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 z wyjątkiem wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

I.     Zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych1) – zwanych dalej konkursami -dokonuje dyrektor szkoły lub organizator2) danego konkursu.
II.     Zgłoszenia konkursu należy dokonać drogą elektroniczną przesyłając do Podlaskiego Kuratora Oświaty na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl:

1)      Wniosek zgłoszenia konkursu 2023-2024 – kopia w wersji papierowej podpisanej przez dyrektora szkoły lub organizatora;
2)      Wniosek zgłoszenia konkursu 2023-2024 – wypełniony w wersji elektronicznej edytowalnej;
3)      Wzór zaświadczenia/dyplomu zawierającego niezbędne dane, w tym: miejsce na imię/imiona i nazwisko ucznia, szczebel/zasięg konkursu, zdobyty zwycięski tytuł – zgodnie z regulaminem konkursu, dane organizatora i inne.
4)      aktualny Regulamin konkursu w roku szkolnym 2022/2023 – kopia regulaminu.

III.     Ostateczny termin składania zgłoszeń do 23 grudnia 2022 r.:
–      w temacie wiadomości należy wpisać ZGŁOSZENIE KONKURSU „nazwa konkursu”.

IV.     zgłoszenia konkursów po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

V.     Zasady konkursu zgłaszanego do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podlaskiego Kuratora Oświaty powinny spełniać poniższe wymagania.

Regulamin konkursu musi być powszechnie dostępny dla uczniów podlaskich szkół podstawowych (np. na stronie internetowej szkoły, organizatora konkursu).

Regulamin powinien zawierać:

1)        tytuł konkursu i pełną nazwę organizatora konkursu;
2)        jasno określony cel, ukierunkowany na rozwijanie u uczniów wiedzy i umiejętności, o których mowa w niżej wymienionym pkt 3 oraz postaw.
3)        wymagany zakres wiedzy i umiejętności, które odnoszą się do podstawy programowej w tym/lub wykraczających poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych albo dziedziny wiedzy oraz różnych dyscyplin sportu i/lub kierunków polityki oświatowej państwa;
4)        wskazanie adresatów konkursu (np. uczniowie szkoły podstawowej kl. VII-VIII) oraz czy konkurs jest indywidualny, drużynowy/zespołowy (nie dotyczy sportów, które są wyłącznie dyscyplinami zespołowymi); w konkursie muszą mieć możliwość udziału uczniowie klas ósmych;
5)        zasady rekrutacji oparte na powszechnej dostępności, gwarantujące równy dostęp do uczestnictwa w konkursie wszystkim zainteresowanym uczniom na jednolitych zasadach oraz informację o bezpłatnym udziale – o niepobieraniu opłat od ucznia za udział w konkursie;
6)        szczebel i liczbę etapów konkursu oraz terminy przeprowadzania poszczególnych etapów danego konkursu:
a)      konkursy powinny być co najmniej dwuetapowe, w tym uwzględniać etap szkolny, w którym wyłonieni zostaną uczniowie reprezentujący daną szkołę w tych zawodach na dalszych jego etapach;
7)        szczeble konkursu określone zgodnie z treścią § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, tj.:
a)      powiatowy;
b)      wojewódzki;
c)      krajowy;
d)      międzynarodowy;

8)        kryteria kwalifikowania uczestników na kolejne etapy konkursu, w tym warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca uznanego za wysokie tj. miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu konkursu np. tytuł: laureata, finalisty, I II III miejsce w konkursie, tytuł grand prix lub inny zwycięski tytuł;
9)        warunki organizacji konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej na poszczególnych etapach, w tym z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych, jeśli dany konkurs tego wymaga;
10)    możliwość zdalnego przeprowadzania każdego etapu konkursu z zachowaniem zasady kontrolowanej samodzielności oraz warunków bezpieczeństwa sanitarnego (dot. sytuacji szczególnych).

VI.     Konkursy powinny być organizowane, co najmniej na szczeblu powiatowym przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły; muszą być dostępne dla wszystkich uczniów, a ich uczestnicy kwalifikowani do szczebla powiatowego są wyłaniani przez szkołę, do której uczęszczają (w etapie szkolnym) na zasadach określonych regulaminem konkursu.
VII.     Dokonanie przez dyrektora szkoły/organizatora zgłoszenia, nie oznacza automatycznego umieszczenia zawodów w wykazie Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jest traktowane, jako rekomendacja danej formy współzawodnictwa. Konkursy spełniające powyższe wymagania będą podlegać weryfikacji z uwzględnieniem m.in.: zakresu merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników wyróżniających dany konkurs spośród innych podobnych/z tego samego zakresu oraz powszechności (liczby edycji konkursu, liczby uczestników konkursu, liczby szkół, które zgłaszają konkurs), gwarantowania przez organizatora – w regulaminie – niepobierania opłaty od ucznia za udział w konkursie.
VIII.     Podlaski Kurator Oświaty podejmie decyzję o umieszczeniu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2023/2024 w wykazie, który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do końca lutego 2023 roku.
IX.     Ponadto informuję, że objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, nie oznacza i nie może być traktowane, jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców w danym konkursie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
X.     Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty, który konkurs będzie umieszczony w wykazie jest ostateczna, nie podlega trybowi odwoławczemu.
XI.     Telefon do kontaktu: 85 748 48 15.

1) Przez zawody wiedzy, artystyczne i sportowe należy rozumieć konkursy, olimpiady, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów, w tym obejmujące podstawę programową lub zagadnienia wykraczające poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych, albo dziedziny wiedzy oraz różne dyscypliny sportu, i/lub kierunki polityki oświatowej państwa.

2) Organizatorami konkursów, mogą być podmioty działające na terenie szkoły tj. stowarzyszenia i inne organizacje, w tym organizacje harcerskie, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju talentów i uzdolnień uczniów, które będąc organizatorem swoją działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły w szczególności, w obszarze wychowania lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. Dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców, wyraża zgodę na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite zasady powszechnej dostępności. Jednakże nie oznacza to, że powyższe konkursy muszą być organizowane na terenie danej szkoły z uwagi ich wieloetapowość. Jednocześnie uczniowie uczestniczący powinni mieć, wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, jako opiekuna merytorycznego konkursu.

Organizatorem może być także szkoła w przypadku, gdy samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami taki konkurs organizuje.

 

Załączniki

Wniosek zgłoszenia konkursu 2023-2024
Data: 2022-10-11, rozmiar: 58 KB