6 kwietnia 2017

Informacja w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa podlaskiego

Informacja o miejscu składania arkuszy

Organy prowadzące publiczne szkoły/placówki arkusze organizacji szkoły, przedszkola, placówki składają/przesyłają bezpośrednio do siedziby odpowiednio: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatury w Łomży i Delegatury w Suwałkach, wg podanego w tabeli zestawienia:

l.p. miasta/powiaty adres siedziby
kuratorium oświaty/delegatury
1. Miasto Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 9

15-950 Białystok

2. Miasto Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2

18-400 Łomża

3. Miasto Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Delegatura w Suwałkach

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

16-400 Suwałki

Przedszkola i szkoły

1. Organy prowadzące publiczne przedszkola i szkoły przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 10 maja 2017 r., arkusz organizacji (dwa egzemplarze), zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

oraz:

 1. szkolny plan nauczania, w którym określono tygodniowy wymiar godzin dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym, dotyczący klas II, III, V i VI szkoły podstawowej, klas II i III gimnazjum, klas trzyletniego liceum ogólnokształtującego, klas czteroletniego technikum, klas II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, semestrów II – V szkoły policealnej,
 2. ramowy plan nauczania, dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz klas nie wymienionych w pkt a),
 3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją
  o ich stopniu awansu zawodowego, przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2 (Załącznik nr 1)

2. Zaopiniowany i podpisany przez kuratora oświaty arkusz organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola przekazuje się do organu prowadzącego w terminie 10 dni od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 20 maja 2017 r. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zakres opinii dotyczy:

 1. szkolnych planów nauczania3, ramowych planów nauczania4,
 2. podziału uczniów na grupy,
 3. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
 4. liczby dzieci i uczniów w poszczególnych oddziałach,
 5. organizacji kształcenia zawodowego5.

4. Aktualizacja arkuszy organizacji w formie aneksów do dnia 30 września 2017 r., odbywa się według powyższej procedury, z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 17 ust. 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U z 2017 r. poz. 649).

Placówki oświatowe

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do kompetencji kuratora oświaty należy opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek w zakresie ich zgodności z przepisami.

Centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia praktycznego

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226)

1. Organy prowadzące publiczne ww. placówki przekazują kuratorowi oświaty, w  terminie nie późniejszym niż do 10 maja 2017 r., dwa egzemplarze arkusza organizacji

oraz:

 1. szkolny plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół
 2. ramowy plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół
 3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz
  z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2.

2. Zaopiniowany i podpisany przez kuratora oświaty arkusz organizacji publicznych placówek przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie później niż do 20 maja 2017 r. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zakres opinii dotyczy:

 1. szkolnych planów nauczania3, ramowych planów nauczania4,
 2. podziału uczniów na grupy,
 3. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
 4. organizacji kształcenia zawodowego5.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 ze zm.).

 1. Organy prowadzące publiczne poradnie przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 10 maja 2017 r., dwa egzemplarze arkusza organizacji, zawierającego wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego, przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2.
 2. Zaopiniowany i podpisany przez kuratora oświaty arkusz organizacji publicznych poradni przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie później niż do 18 maja 2017 r. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ust 4a ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Biblioteki pedagogiczne

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 825 ).

 1. Organy prowadzące publiczne biblioteki pedagogiczne przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 10 maja 2017 r., dwa egzemplarze arkusza organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli,  ich przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach2.
 2. Zaopiniowany i podpisany przez kuratora oświaty arkusz organizacji przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie późniejszym niż do 20 maja 2017 r. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ust 4a ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Pozostałe placówki

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466).

 1. Organy prowadzące placówki przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 10 maja 2017 r., dwa egzemplarze arkusza organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach2.
 2. Zaopiniowany i podpisany przez kuratora oświaty arkusz organizacji przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie późniejszym niż 20 maja 2017 r. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ust 4a ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591) dyrektor placówki przygotowuje i przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do zaopiniowania kuratorowi oświaty w terminie do 15 lipca poprzedniego roku szkolnego. Kurator oświaty wyraża opinię w sprawie planu pracy publicznej placówki doskonalenia w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia.

 


1 Nazwa dokumentu, nazwa kursu pedagogicznego.

2 Nazwa dokumentu, poziom wykształcenia, nazwa uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli, kierunek/specjalność, nazwa kursu kwalifikacyjnego, rok ukończenia, inne kwalifikacje.  

3 Opracowanie szkolnych planów nauczania dotyczy szkół wymienionych w pkt 1a) na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204 ze zm.).

4 Opracowanie ramowego planu nauczania dotyczy oddziałów szkół wymienionych w pkt 1b) na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).

5 W przypadku klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia, klas pierwszych czteroletniego technikum oraz semestru I szkoły policealnej ramowe plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz.622). W przypadku pozostałych klas czteroletniego technikum, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz pozostałych semestrów szkół policealnych szkolne plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r.,  poz.2094).

Załączniki

INFORMACJA opiniowanie arkuszy organizacji 2017 r.
Data: 2017-04-07, rozmiar: 190 KB
Załącznik nr 1 [doc]
Data: 2017-04-07, rozmiar: 49 KB