11 kwietnia 2018

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek  i publicznych  przedszkoli prowadzonych przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne

w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek, w województwie podlaskim

Informacja o miejscu składania arkuszy

Organy prowadzące publiczne szkoły/placówki arkusze organizacji szkoły, przedszkola, placówki

składają/przesyłają bezpośrednio do siedziby odpowiednio: Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Łomży i Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach, wg podanych w tabeli adresów:

 

l.p. miasta/powiaty

 

adres siedziby
kuratorium oświaty/delegatury
1.

 

Miasto Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola specjalne, szkoły specjalne, szkoły przysposabiające do pracy, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze z terenu województwa podlaskiego.

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 9

15-950 Białystok

2. Miasto Łomża, kolneński, łomżyński,

wysokomazowiecki, zambrowski

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Delegatura w Łomży

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

3. Miasto Suwałki, augustowski, grajewski,

sejneński, suwalski

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Delegatura w Suwałkach

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

16-400 Suwałki

Przedszkola i szkoły

 1. Organy prowadzące publiczne przedszkola i szkoły przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 4 maja 2018 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji, zaopiniowanego przez rady pedagogiczne i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

oraz:

  1. szkolny plan nauczania, w którym określono tygodniowy wymiar godzin dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym, dotyczący klas III i VI szkoły podstawowej, klas III gimnazjum, klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klas czteroletniego technikum, klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, semestru IV – V szkoły policealnej,
  2. ramowy plan nauczania, dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz klas niewymienionych w pkt a),
  3. wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2.
 1. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje i podpisuje przekazane arkusze organizacji
 2. Zaopiniowane i podpisane przez kuratora oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola przekazuje się do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 20 maja 2018 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zakres opinii dotyczy:
  1. szkolnych planów nauczania3, ramowych planów nauczania4,
  2. podziału uczniów na grupy,
  3. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
  4. liczby dzieci i uczniów w poszczególnych oddziałach,
  5. organizacji kształcenia zawodowego5.
 4. Aktualizacja arkuszy organizacji w formie aneksów do dnia 30 września 2018 r., odbywa się według powyższej procedury, z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 17 ust. 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U z 2017 r. poz.649 ze zm.).

Placówki oświatowe

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zm.), do kompetencji kuratora oświaty należy opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek w zakresie ich zgodności z przepisami.

Centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia praktycznego

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U.  2017 r., poz. 1451).

 1. Organy prowadzące publiczne ww. placówki przekazują kuratorowi oświaty, w  terminie nie późniejszym niż do 4 maja 2018 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji

oraz:

  1. szkolny plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół
  2. ramowy plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół
  3. wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2.
 1. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje i podpisuje przekazane arkusze organizacji.
 2. Zaopiniowane i podpisane przez kuratora oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji publicznych placówek przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie później niż do 20 maja 2018 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zakres opinii dotyczy:
  1. szkolnych planów nauczania3, ramowych planów nauczania4,
  2. podziału uczniów na grupy,
  3. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
  4. organizacji kształcenia zawodowego5.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002r., Nr 223, poz. 1869 ze zm.).

 1. Organy prowadzące publiczne poradnie przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 4 maja 2018 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji, zawierającego wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2
 2. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje i podpisuje przekazane arkusze organizacji.
 3. Zaopiniowane i podpisane przez kuratora oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji publicznych poradni przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie później niż do 20 maja 2018 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ust 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

 Biblioteki pedagogiczne

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 825 ).

 1. Organy prowadzące publiczne biblioteki pedagogiczne przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 4 maja 2018 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach2.
 2. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje i podpisuje przekazane arkusze organizacji.
 3. Zaopiniowane i podpisane przez kuratora oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie późniejszym niż do 20 maja 2018 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ust 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

Pozostałe placówki

Podstawą prawną opracowania przez dyrektorów tych placówek arkusza organizacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 52, poz. 466 ).

 1. Organy prowadzące publiczne placówki przekazują kuratorowi oświaty, w terminie nie późniejszym niż do 4 maja 2018 r., trzy egzemplarze arkusza organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich przygotowaniu pedagogicznym1 oraz posiadanych kwalifikacjach2.
 2. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje i podpisuje przekazane arkusze organizacji.
 3. Zaopiniowane i podpisane przez kuratora oświaty dwa egzemplarze arkusza organizacji przekazuje się do organu prowadzącego w terminie nie późniejszym niż 20 maja 2018 r. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ust 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

 


1 Nazwa dokumentu, nazwa uczelni (specjalność pedagogiczna), nazwa kursu pedagogicznego.

2 Nazwa dokumentu, poziom wykształcenia, nazwa uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli, kierunek/specjalność, nazwa kursu kwalifikacyjnego, inne kwalifikacje.  

3 Opracowanie szkolnych planów nauczania dotyczy szkół wymienionych w pkt 1a) na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204 ze zm.).

4 Opracowanie ramowego planu nauczania dotyczy oddziałów szkół wymienionych w pkt 1b) na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).

5 W przypadku klas pierwszych i drugich branżowej szkoły I stopnia, klas pierwszych i drugich czteroletniego technikum oraz semestru I – III szkoły policealnej ramowe plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz.622). W przypadku pozostałych klas czteroletniego technikum, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz pozostałych semestrów szkół policealnych szkolne plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r.,  poz.2094).

Załączniki

info-opiniowanie-arkuszy-organizacji-2018-2
Data: 2021-07-22, rozmiar: 611 KB
zalacznik-nr-1
Data: 2021-07-22, rozmiar: 49 KB