29 marca 2023

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty
w sprawie opiniowania arkuszy organizacji
publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek
prowadzonych przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne

na rok szkolny 2023/2024 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podlaskiego,
Prezydenci Miast, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki,
Dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek województwa podlaskiego

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) do kompetencji kuratora oświaty należy opiniowanie przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami – przed zatwierdzeniem tych arkuszy.

Sposób przekazania arkuszy organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki

Organ prowadzący przekazuje arkusz organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki w wersji elektronicznej (w dowolnym formacie, o ile to możliwe w formie arkusza Microsoft Excel oraz pdf), za pośrednictwem skrzynki ePUAP albo e-mailem, do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Łomży i Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach, wg podanych w tabeli adresów:

Lp. Miasta/powiaty mailAdresy ePUAP oraz e-
siedzib kuratorium oświaty/delegatur
1 Miasto Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ePUAP:
Nazwa adresata dokumentu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Identyfikator adresata: 4310pwsjrl/skrytka
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
2 Miasto Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Łomży
ePUAP:
Nazwa adresata dokumentu i identyfikator adresata – jak wyżej
z adnotacją: DELEGATURA W ŁOMŻY
e-mail: lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl
3 Miasto Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach
ePUAP:
Nazwa adresata dokumentu i identyfikator adresata – jak wyżej
z adnotacją: DELEGATURA W SUWAŁKACH
e-mail: suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Organ prowadzący nie przekazuje arkusza organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki w wersji papierowej.

Publiczne przedszkola i szkoły

 1. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 5 maja 2023 r., arkusz organizacji, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  oraz:

  1. ramowy plan nauczania, w którym określono tygodniowy (semestralny) wymiar godzin poszczególnych zajęć z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych klas (semestrów) i oddziałów1,
  2. wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2 oraz przygotowaniu pedagogicznym3,
  3. numery orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uczniom poszczególnych oddziałów, wraz z określeniem rodzaju niepełnosprawności, która stanowiła podstawę ich wydania,
  4. liczbę dzieci lub uczniów przedszkola/szkoły/zespołu5, tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli specjalistów, łączną liczbę etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
 2. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.
 3. Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 19 maja 2023 r.
 4. Zakres opinii dotyczy:
  1. liczby dzieci lub uczniów w poszczególnych oddziałach,
  2. ramowych planów nauczania1, uwzględniających specyfikę poszczególnych klas i oddziałów,
  3. podziału uczniów na grupy,
  4. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
  5. organizacji kształcenia zawodowego4.
 5. Aktualizacja arkusza organizacji w formie aneksu, dokonana do 30 września 2023 r., odbywa się według powyższej procedury, z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.).

Placówki oświatowe

Publiczne placówki kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego

Podstawą prawną opracowania arkusza organizacji przez dyrektorów tych placówek jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320).

 1. Organ prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 5 maja 2023 r., arkusz organizacji
  oraz:

  1. ramowy plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół, uwzględniający specyfikę placówki lub centrum,
  2. wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych2 oraz przygotowaniu pedagogicznym3.
 2. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.
 3. Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 19 maja 2023 r.
 4. Zakres opinii dotyczy:
  1. ramowych planów nauczania1, uwzględniających specyfikę placówki lub centrum,
  2. podziału uczniów (słuchaczy) na grupy,
  3. zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
  4. organizacji kształcenia zawodowego4.

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

  1. Organ prowadzący publiczną poradnię przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 5 maja 2023 r., arkusz organizacji zawierający wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć2 oraz przygotowaniu pedagogicznym3.
 1. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.
 2. Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 19 maja 2023 r.
 3. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.).

Publiczne biblioteki pedagogiczne

 1. Organ prowadzący publiczną bibliotekę pedagogiczną przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 5 maja 2023 r., arkusz organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich kwalifikacjach2 oraz przygotowaniu pedagogicznym3.
 2. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.
 3. Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 19 maja 2023 r.
 4. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Pozostałe publiczne placówki (placówki oświatowo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania)

Podstawą prawną opracowania arkusza organizacji przez dyrektorów tych placówek jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.).

 1. Organ prowadzący publiczną placówkę przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 5 maja 2023 r., arkusz organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich kwalifikacjach2 i przygotowaniu pedagogicznym3.
 2. Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.
 3. Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 19 maja 2023 r.
 4. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, natomiast w przypadku szkół wchodzących w skład tych placówek również zgodności w zakresie właściwym szkołom.

1 Podstawą przygotowania ramowych planów nauczania, uwzględniających specyfikę danej szkoły jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm).

2 Nazwa dokumentu, poziom wykształcenia, nazwa uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli, kierunek i specjalność, rok ukończenia danych studiów, nazwa kursu kwalifikacyjnego, rok jego ukończenia, nazwa placówki, która wydała świadectwo/zaświadczenie, inne kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem).

3 Nazwa dokumentu, nazwa uczelni (specjalność pedagogiczna), nazwa kursu pedagogicznego (zgodnie z załącznikiem).

4 W przypadku klas branżowej szkoły I stopnia, klas branżowej szkoły II stopnia, klas (semestrów) szkoły policealnej, klas pięcioletniego technikum ramowe plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm).

5 W przypadku przedszkola niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Nie stosuje się do szkół dla dorosłych oraz szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm).

Załączniki