29 marca 2022

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty
w sprawie opiniowania arkuszy organizacji
publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek
prowadzonych przez:

·      jednostki samorządu terytorialnego
·      inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego
·      osoby fizyczne

na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podlaskiego,
Prezydenci Miast, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki,
Dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek
województwa podlaskiego

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) do kompetencji kuratora oświaty należy opiniowanie przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami – przed zatwierdzeniem tych arkuszy.

Sposób przekazania arkuszy organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki

Organ prowadzący przekazuje arkusz organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki w wersji elektronicznej (w dowolnym formacie, o ile to możliwe w formie arkusza Microsoft Excel oraz pdf), za pośrednictwem skrzynki ePUAP albo e-mailem, do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Łomży i Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Suwałkach, wg podanych w tabeli adresów:

 

Lp. Miasta/powiaty

 

Adresy ePUAP oraz e-mail

siedzib kuratorium oświaty/delegatur

1.

 

Miasto Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ePUAP:

Nazwa adresata dokumentu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Identyfikator adresata: 4310pwsjrl/skrytka

e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

2. Miasto Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Łomży

ePUAP:

Nazwa adresata dokumentu i identyfikator adresata – jak wyżej

z adnotacją: DELEGATURA W ŁOMŻY

e-mail: lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

3. Miasto Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

ePUAP:

Nazwa adresata dokumentu i identyfikator adresata – jak wyżej

z adnotacją: DELEGATURA W SUWAŁKACH

e-mail: suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Organ prowadzący nie przekazuje arkusza organizacji publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki w wersji papierowej.

Publiczne przedszkola i szkoły

1.  Organ prowadzący przedszkole lub szkołę przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 6 maja 2022 r., arkusz organizacji, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

oraz:

a)    ramowy plan nauczania, w którym określono tygodniowy (semestralny) wymiar godzin poszczególnych zajęć z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych klas (semestrów) i oddziałów1,
b)   szkolny plan nauczania, w którym określono tygodniowy (semestralny) wymiar godzin poszczególnych zajęć dla każdej klasy (semestru) na danym etapie edukacyjnym2,
c)    wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4 ,
d)   numery orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uczniom poszczególnych oddziałów, wraz z określeniem rodzaju niepełnosprawności, która stanowiła podstawę ich wydania.

2.  Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.

3.  Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 20 maja 2022 r.

4.  Zakres opinii dotyczy:

a)    liczby dzieci lub uczniów w poszczególnych oddziałach,
b)   ramowych planów nauczania1, szkolnych planów nauczania2, uwzględniających specyfikę poszczególnych klas i oddziałów,
c)    podziału uczniów na grupy,
d)   zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
e)   organizacji kształcenia zawodowego.

5.  Aktualizacja arkusza organizacji w formie aneksu, dokonana do 30 września 2022 r., odbywa się według powyższej procedury, z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.).

Placówki oświatowe

Publiczne placówki kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego

Podstawą prawną opracowania arkusza organizacji przez dyrektorów tych placówek jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320).

1.  Organ prowadzący placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 6 maja 2022 r., arkusz organizacji oraz:

a)    ramowy plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół, uwzględniający specyfikę placówki lub centrum,
b)   szkolny plan nauczania, opracowany wg zasad określonych dla szkół,
c)    wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć edukacyjnych3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4 .

2.  Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.

3.  Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 20 maja 2022 r.

4.  Zakres opinii dotyczy:

a)    ramowych planów nauczania1, szkolnych planów nauczania2, uwzględniających specyfikę placówki lub centrum,
b)   podziału uczniów (słuchaczy) na grupy,
c)    zgodności przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami,
d)   organizacji kształcenia zawodowego.

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1.  Organ prowadzący publiczną poradnię przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 6 maja 2022 r., arkusz organizacji zawierający wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4 .

2.  Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.

3.  Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 20 maja 2022 r.

4.  Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Publiczne biblioteki pedagogiczne

1.  Organ prowadzący publiczną bibliotekę pedagogiczną przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 6 maja 2022 r., arkusz organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich kwalifikacjach3 oraz przygotowaniu pedagogicznym4 .

2.  Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.

3.  Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 20 maja 2022 r.

4.  Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

 

Pozostałe publiczne placówki (placówki oświatowo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania)

Podstawą prawną opracowania arkusza organizacji przez dyrektorów tych placówek jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.).

1.    Organ prowadzący publiczną placówkę przekazuje, w terminie nie późniejszym niż do 6 maja 2022 r., arkusz organizacji wraz z informacją o stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich kwalifikacjach3 i przygotowaniu pedagogicznym4.

2.    Podlaski Kurator Oświaty opiniuje przekazany arkusz organizacji w formie elektronicznej.

3.    Opinię kuratora oświaty przekazuje się elektronicznie do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium, nie później niż do 20 maja 2022 r.

4.    Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, natomiast w przypadku szkół wchodzących w skład tych placówek również zgodności w zakresie właściwym szkołom.


1 Podstawą przygotowania ramowych planów nauczania, uwzględniających specyfikę danej szkoły jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.) – w przypadku szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej.

2 Szkolne plany nauczania dotyczą klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum – plany są opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.).

3 Nazwa dokumentu, poziom wykształcenia, nazwa uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli, kierunek i specjalność, rok ukończenia danych studiów, nazwa kursu kwalifikacyjnego, rok jego ukończenia, nazwa placówki, która wydała świadectwo/zaświadczenie, inne kwalifikacje (zgodnie z załącznikiem).

4 Nazwa dokumentu, nazwa uczelni (specjalność pedagogiczna), nazwa kursu pedagogicznego (zgodnie z załącznikiem).

5 W przypadku klas branżowej szkoły I stopnia, klas branżowej szkoły II stopnia, klas (semestrów) szkoły policealnej, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, klas pięcioletniego technikum ramowe plany nauczania należy opracować odrębnie dla każdego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm).

Załączniki

Wykaz nauczycieli Załącznik nr 1 2022
Data: 2022-03-29, rozmiar: 112 KB
Ogólna liczba zajęć PPP Załącznik nr 2
Data: 2022-03-29, rozmiar: 99 KB
wykaz-nauczycieli-zalacznik-nr-1-2022
Data: 2022-04-06, rozmiar: 38 KB
ogolna-liczba-zajec-ppp-zalacznik-nr-2
Data: 2022-04-06, rozmiar: 39 KB