24 maja 2023

Informacja o wnioskach o stypendnium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.

Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Z zapisu rozporządzenia wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2022/2023 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1)  otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen,

2)  wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W przypadku zespołu szkół każda szkoła dla młodzieży wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata.

Ważna zmiana:

Jej podstawą prawną jest art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.). Dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki, określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane dwóm uczniom:

·   jednemu uczniowi będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum,

·   jednemu uczniowi będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Tryb wyłaniania kandydata do stypendium określa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w którym wskazano, że:

1)   kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której         mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia,

2)   wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana,  Radzie Pedagogicznej. Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych  w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza  kandydata.

3)   Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna zatwierdza i zgłasza kandydaturę jednego (w przypadku Branżowej Szkoły II st. – dwóch) ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć do Podlaskiego Kuratora Oświaty:

·    wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1), który musi być wypełniony pismem komputerowym (z podaniem wszystkich aktualnych danych, które zawarte są we wniosku),

·    poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie (oryginał – nie kopia ani skan) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (Załącznik nr 3).

Uwaga:
Nie należy przesyłać żadnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem innych dokumentów (np. świadectw promocyjnych z wyróżnieniem).

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła do Podlaskiego Kuratora Oświaty, w terminie do dnia 10 lipca 2023 r., informację  z  podaniem  przyczyny braku kandydata do stypendium (Załącznik nr 2).

Uwaga:
Załącznik nr 2 wypełniają wszystkie szkoły, które nie wytypowały kandydata
z różnych przyczyn. Dotyczy to przypadków kiedy żaden kandydat nie spełnia kryteriów określonych w ustawie lub brak jest uczniów w szkole, a szkoła nie została zlikwidowana.

Dokumentację w formie papierowej należy przesłać w terminie do 10 lipca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) tradycyjną pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rynek Kościuszki 9

15-950 Białystok

z dopiskiem na kopercie: „Stypendium PRM”

lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej (pokój 104).

Osobą koordynującą jest st. wizytator Krzysztof Ostrowski

e-mail: kostrowski@kuratorium.bialystok.pl

tel. 85 748 48 18

Załączniki