17 czerwca 2024

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2024

 1. Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:
 1. Definicja wypoczynku:
 • Zgodnie z art. 92a. ww. ustawy o systemie oświaty, ilekroć w przepisach jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
 • Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.
 1. Organizatorami wypoczynku mogą być:
 • szkoły i placówki;
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
 1. a) niezarobkowym albo
 2. b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 3. Obowiązki organizatora wypoczynku
 • Podstawowym obowiązkiem organizatora jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej i dostępu do opieki medycznej.
 • Zgłoszenia wypoczynku
 • Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku.
 • Bazę wypoczynku prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego.
 • Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://wypoczynek.men.gov.pl/.
 • Podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście.
 • Istnieje możliwości uwierzytelnienie formularza elektronicznego (podpis elektroniczny) przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), a także podpisywanie zgłoszeń wypoczynku „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. W tym przypadku niepotrzebne jest składanie wersji papierowej zgłoszenia.

Profil zaufany można uzyskać tutaj https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

 • Zgłoszenia dokonuje się:
 1. najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 2. najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
 3. najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi – po tym terminie nie ma technicznych możliwości zarejestrowania zgłoszenia.
 • W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie.
 • Kurator oświaty weryfikuje zgłoszenie wypoczynku i niezwłocznie odsyła do korekty lub uzupełnienia albo akceptuje, zamieszczając w bazie wypoczynku.
 • Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.
 • Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.
 • Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.
 1. Załączniki do zgłoszenia
 • Do formularza zgłoszenia wypoczynku należy dołączyć:
 1. w przypadku organizowania w obiekcie hotelarskim (hotel, pensjonat, schronisko całoroczne) – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 2. w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji,
 3. w obiekcie bez stałej infrastruktury komunalnej (pole namiotowe) – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek,
 4. w przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu,
 5. wypoczynek organizowany za granicą:
 • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą (nie należy dołączać umowy, jedynie oświadczenie),
 • szkic pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji – w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku lub bez stałej infrastruktury komunalnej,
 • mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu – w przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.
 • Jeśli wypoczynek odbywa się w szkole lub placówce oświatowej załączniki nie są wymagane.
 • Przy składaniu wersji papierowej zgłoszenia wypoczynku należy wydrukować i dołączyć załączniki.
 • Opinia straży pożarnej ważna jest przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.
 1. Karta wypoczynku

Zgłoszeniu do bazy wypoczynku nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwający do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku.

 1. Kadra wypoczynku
 • Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków kandydat przedstawia organizatorowi wypoczynku zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 12 miesięcy lub oświadczenie o niekaralności za powyższe przestępstwa – dotyczy osób zatrudnionych na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór oświadczenia).

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie,
 • ukończyła kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących kierownicze stanowisko w szkole lub placówce, (aktualny dyrektor szkoły lub placówki, wicedyrektor, kierownik internatu) oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 • jest nauczycielem lub posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno–wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.
 • Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
 • nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków kandydat przedstawia organizatorowi wypoczynku zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 12 miesięcy lub oświadczenie o niekaralności za powyższe przestępstwa – dotyczy osób zatrudnionych na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór oświadczenia).

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie,
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo–wychowawczych, posiadających wykształcenie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika.
 • Obowiązków kierownika nie łączy się z obowiązkami wychowawcy.
 1. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560) w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem (np. wychowawcy wypoczynku, agroturystyka, itp.), dotyczy także współpracy w ramach wolontariatu – pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

 • założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego,
 • przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK),
 • po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 1. Karta kwalifikacyjna

22 lipca 2021 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, które wprowadziło zmiany w karcie kwalifikacyjnej.

Wzór karty kwalifikacyjnej określa zał. nr 6 rozporządzenia.

https://kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2021/11/karta-kwalifikacyjna-uczestnika-wypoczynku-wersja-edytowalna.doc

Niedopuszczalne jest dokonywania zmian na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia (karta kwalifikacyjna uczestnika, dziennik zajęć). Wszystkie dodatkowe informacje (wg potrzeb organizator), powinny znajdować się w osobnych dokumentach.

 1. Liczebność grup
 • Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób.
 • W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.
 • Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, o której mowa w ust. 1 i 2. W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego oraz oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym lub oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy.
 1. Standardy ochrony małoletnich

15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży mają 6 miesięcy na ich wdrożenie – czyli do 15 sierpnia 2024 r.

Zmiany dotyczą także szerszego niż dotychczas obowiązku weryfikacji kadry w Krajowym Rejestrze Karnym. Obowiązek dotyczy nie tylko obywateli Polski, ale także obcokrajowców, którzy chcą rozpocząć pracę z dziećmi i młodzieżą.

Za niedopełnienie obowiązków ustawodawca przewidział sankcje karne.

Szczegóły w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560).

Informacje na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 48 38.