5 czerwca 2023

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2023

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty.

Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki http://wypoczynek.mein.gov.pl.

Podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości uwierzytelnienia formularza elektronicznego (podpis elektroniczny) przy użyciu mechanizmów określonych  w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700), a także podpisywanie zgłoszeń wypoczynku „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. W tym przypadku niepotrzebne jest składanie wersji papierowej zgłoszenia, co w znacznym stopniu usprawni i przyspieszy umieszczanie wypoczynków w bazie oraz przyczyni się do ochrony środowiska.

profil zaufany można uzyskać tutaj 

Zgłoszenia dokonuje się:

 • najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi – po tym terminie nie ma technicznych możliwości zarejestrowania zgłoszenia.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

W zależności od rodzaju wypoczynku, do odpowiedniego formularza zgłoszenia wypoczynku należy dołączyć załączniki:

 1. w obiekcie hotelarskim (hotel, pensjonat, schronisko całoroczne) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 2. w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji,
 3. w obiekcie bez stałej infrastruktury komunalnej (pole namiotowe) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego
  na wypoczynek.

Opinia straży pożarnej wymagana jest również w przypadku półkolonii.

Jeśli wypoczynek odbywa się w szkole lub placówce oświatowej załączniki nie są wymagane.

Opinia straży pożarnej ważna jest przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

W przypadku, gdy organizator składa wersję papierową zgłoszenia wypoczynku, powinien wydrukować również załączniki.

Zgłoszeniu do bazy wypoczynku nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwający do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być:

 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w szkole lub placówce, np. aktualny dyrektor szkoły lub placówki, wicedyrektor, kierownik internatu oraz czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 • nauczyciel oraz inna osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno–wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat – jeśli ma ukończony kurs dla kierownika wypoczynku.

Wychowawcą wypoczynku może być:

 • nauczyciel,
 • osoba pracująca w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo–wychowawczych, posiadająca wykształcenie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika,
 • osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy.

Karta kwalifikacyjna

22 lipca 2021 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, które wprowadziło zmiany w karcie kwalifikacyjnej.

Wzór karty kwalifikacyjnej określa zał. nr 6 rozporządzenia.

Karta powinna być podpisana przez obojga rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Nie należy modyfikować kart – wszystkie zmiany powinny znajdować się na dodatkowych dokumentach.

Warto zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wypoczynek  oraz odwiedzać stronę internetową Kuratorium Oświaty w Białymstoku https://www.kuratorium.bialystok.pl/category/sport-i-wypoczynek/wypoczynek-aktualnosci, na której umieszczane są bieżące komunikaty.

Informacji na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży udziela Magdalena Kozłowska – 85 748 48 38.