14 kwietnia 2023

Bądź Unplugged – program profilaktyczny

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Bądź
Unplugged”. Program znajduje się na liście programów rekomendowanych realizowanych na
zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.
Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych,
interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym
programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, moduł II. Promocja i
profilaktyka zdrowia psychicznego.
Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych
(alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.
Wykorzystywane w „Unplugged” strategie działań profilaktycznych obejmują:
rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań
normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o konsekwencjach
używania substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia także wiedzę o czynnikach
chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków
psychoaktywnych oraz odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej, która konieczna
jest w ustalaniu celów oddziaływań profilaktycznych adresowanych do młodzieży.
Więcej informacji o programie znajduje się po adresem:
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41