5 lipca 2018

Zaktualizowowane baz danych z zakresu działania 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W związku z powyższym zaktualizowane zostały następujące bazy danych:

  1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2018 r., poz. 2710) – stan na dzień 30.04.2018 r.,
  1. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 20.06.2018 r., poz. 2752) – stan na dzień 19.06.2018 r.,
  1. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego – stan na dzień 18.05.2018 r.

W ramach realizacji działania 2.1.3. Krajowego Programu w załączeniu zamieszczone są ww. wykazy, a także aktualne bazy teleadresowe Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.

Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl, a rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

Załączniki