30 kwietnia 2020

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad, standardów, nowych funkcji oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji)związanych z nadawaniem kwalifikacji. Zintegrowany system obejmuje trzy rodzaje kwalifikacji:

  • kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym – nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego
  • kwalifikacje “uregulowane”, które są nadawane na podstawie innych przepisów prawa (poza formalną edukacją)
  • kwalifikacje “rynkowe” nadawane bez podstawy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które można uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja, czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, ażeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat.

Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Korzyści Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

  • pozwala ocenić i porównać, ile są warte poszczególne dyplomy czy certyfikaty
  • pozwala trafniej wybrać szkołę, uczelnię
  • pozwala lepiej planować karierę zawodową, zmiany zawodu lub branży
  • uznawanie kompetencji zdobytych poza szkołą i uczelnią
  • przedstawianie posiadanych kwalifikacji w sposób bardziej zrozumiały dla pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy

Więcej informacji można znaleźć na portalu: Zintegrowany System Kwalifikacji

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl/download/Prawo_o_ZSK/Uzasadnienie_do_ustawy_o_ZSK.pdf

Uzasadnienie ustawy: https://www.kwalifikacje.gov.pl/images/downloads/materia%C5%82y_do_serwisu_ZSK/ustawa/ustawa_zsk.pdf