14 maja 2018

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 62/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku § 8 ust. 1 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”,  zarządzam, co następuje:

§ 1.Powołuję Ogólnopolską Komisję Konkursową Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w składzie:

Przewodniczący – ks. dr Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Członkowie:

  1. Ks. dr Zbigniew Pyskło – Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
  2. Urszula Zagan – Doradca metodyczny religii katolickiej
  3. Anna Topór – Dyrektor Wydziały Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  4. Piotr Górski – Przewodniczący Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
  5. Mirosław Macko – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie ogólnopolskiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” zgodnie z § 11 regulaminu dotyczącego w/w etapu i wyłonienie 6 uczniów z największą liczbą punktów, którzy wezmą udział w części ustnej konkursu. Tytuły finalistów etapu ogólnopolskiego Konkursu uzyskają uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego. Laureatami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaje trzech uczniów, spośród finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, łącznie z testu i części ustnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.