5 stycznia 2018

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 3 z 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia  5 stycznia  2018 r.

       zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.