11 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej oraz etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej oraz etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Na podstawie:

 1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 2. porozumienia zawartego  pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji ww. konkursu w roku szkolnym 2019/2020;
 3. § 4,5, 6 ust. 1 i 2, § 7 ust. 2 i 3, § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 4. rozdz. VI Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 5. pkt. 6 porozumienia zawartego 28.11.2017r. pomiędzy  Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji  w/w olimpiady.

zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję międzyszkolne  komisje Olimpiady
1.1.    w rejonie białostockim w składzie:

 1. dr Tomasz Wesołowski, przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
 2. mgr inż. Lesław Szulżuk, z-ca przewodniczącego – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 3. mgr Piotr Białokozowicz, członek – pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku;
 4. mgr Waldemar Tyszuk, członek – pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku;
 5. mgr Grażyna Rogowska, członek – emerytowana nauczycielka historii;
 6. mgr Piotr Jelski – nauczyciel historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku.

1.2. w rejonie łomżyńskim:

 1. mgr Edyta Zielińska, przewodnicząca olimpiady, nauczyciel historii  w Szkołach Katolickich w Łomży;
 2. mgr Ilona Anna Bujko, członek ­– zastępca Dyrektora Delegatury  Kuratorium Oświaty w Łomży;
 3. mgr Alicja Czarnocka, członek – nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży;
 4. mgr Janusz Małkowski, członek – nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży;
 5. mgr Adam Chojnowski, członek – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.

1.3. w rejonie suwalskim:

 1. mgr Jan Bielecki, przewodniczący olimpiady, nauczyciel historii  w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach ;
 2. mgr Irena Bobin, członek ­– starszy wizytator w Delegaturze  Kuratorium Oświaty w Łomży.

§ 2. Powołuję Rejonowe Komisje Konkursowe

2.1. w rejonie białostockim w składzie:

 1. mgr inż. Lesław Szulżuk, przewodniczący komisji – st. specjalista  w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 2. kpt Marek Truszkowski, członek – pracownik WSzW w Białymstoku;
 3. kpr. Marek Ostrowski, członek – pracownik JW 3519 w Białymstoku;
 4. mgr Marek Żmujdzin, członek –  nauczyciel historii w ZSBG w Białymstoku.

2.2. w rejonie łomżyńskim w składzie:

 1. mgr Jadwiga Tomaszewska, przewodnicząca komisji –  nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży;
 2. Elżbieta Zawrotna, członek – nauczycielka historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawiskach.

§ 3. Olimpiada zostanie przeprowadzona w dniu 12 grudnia 2019r. w godz. 10.00 – 12.00

3.1.w rejonie białostockim– Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/28;
3.2. w  rejonie łomżyńskim – Szkoły Katolickie  w Łomży, ul. Sadowa 12;
3.3. w rejonie suwalskim – I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach , ul. A. Mickiewicza 3.

§ 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 13 grudnia 2019r. w godz. 11.00 – 12.30

4.1.w rejonie białostockim– Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/28;
4.2. w  rejonie łomżyńskim – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7.

§ 5. Komisje dokonają ostatecznej oceny wyników egzaminu i zakwalifikują:

5.1. w konkursie do III etapu wojewódzkiego, spośród uczniów, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów;
5.2. w olimpiadzie do II etapu okręgowego, pięciu uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów.

§ 6. Nagrody:

6.1. Wyróżnienie dyplomem pięciu pierwszych uczestników w każdej z kategorii szkół.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
/-/
mgr Beata Pietruszka