15 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 96/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia „Procedury opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w trakcie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala „Procedurę opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w trakcie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 56/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce,
w trakcie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia”.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki

załacznik do zarządzenia nr 96
Data: 2017-12-15, rozmiar: 16 KB