25 października 2018

Zarządzenie Nr 95/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 9 pkt 1 i art. 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionym zarządzeniem nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 114/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2 ust. 1. W skład Zespołu wchodzą:

  • Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji;
  • Halina Popławska – Główny Księgowy;
  • Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstwowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów;
  • Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego;
  • Witold Gronostajski – dyrektor Delegatury w Łomży;
  • Bożena Obuchowska – dyrektor Delegatury w Suwałkach.”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.