8 listopada 2017

Zarządzenie Nr 94/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 08 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U.  poz. 729 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do oceny przydatności dalszego użytkowania składnika rzeczowego majątku ruchomego w  Kuratorium Oświaty w Białymstoku – samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 2,0 TDI o numerze rejestracyjnym BI 95043 w następującym składzie:

  1. Sabina Dąbrowska. – Przewodniczący Komisji
  2. Jerzy Dąbrowski – Członek Komisji,
  3. Dariusz Piotr Wojciuk – Członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – Członek Komisji.

§ 2

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przydatności do dalszego użytkowania składnika rzeczowego majątku ruchomego, o którym mowa w § 1.

§ 3

 Komisja sporządzi protokół z oceny składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz propozycję dotyczącą dalszego użytkowania albo zakwalifikowania składnika do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania. oraz wartością jednostkową poszczególnych składników majątku, ustaloną zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U.  poz. 729).

§ 4

 Protokół, o którym mowa w § 3, Komisja przedstawi Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.