23 października 2018

Zarządzenie Nr 94/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 84 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 4 pkt 2 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 82/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z  9 października 2017 r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 11. ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. W skład zespołu wewnętrznego wchodzą:

Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – Przewodniczący Zespołu;

Członkowie Zespołu wewnętrznego:

  1. Halina Popławska – Główny Księgowy,
  2. Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów,
  3. Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego,
  4. Witold Gronostajski – dyrektor Delegatury w Łomży,
  5. Bożena Obuchowska – dyrektor Delegatury w Suwałkach.”

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.