7 listopada 2017

Zarządzenie Nr 93/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r., poz. 1611) zarządza się,
co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 60/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części IV załącznika pkt 1 ppkt 1, 2, 3 i pkt 2 ppkt 1, 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki