19 października 2018

Zarządzenie Nr 93/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 76/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w części IV załącznika:
    1. pkt 2 w zakresie kontroli planowych,
    2. pkt 3 w zakresie monitorowania

otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki