8 listopada 2017

Zarządzenie nr 91/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.), w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Akredytacyjny w składzie:

  1. Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
  2. Eugeniusz Mróczyński, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Izabela Bach-Zajkowska, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – członek Zespołu;
  4. Sylwester Zawadzki, przedstawiciel organizacji pracodawców – członek Zespołu.

§ 2

Zadaniem powołanego Zespołu Akredytacyjnego jest dokonanie oceny spełniania przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński w Grajewie warunków wymaganych do przyznania akredytacji.

 § 3

Zespół Akredytacyjny pracuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227 poz. 2247, z późn. zm.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.