23 grudnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 91/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

ZARZĄDZENIE NR 91 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 23 grudnia 2022 rok

zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1]  zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 43/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Oferty, które wpłynęły do Urzędu po upływie terminu, nie biorą udziału w naborze.”.
2)  w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do kolejnych etapów naboru tj. III i IV zapraszanych jest 6 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy.”.
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się odstąpienie od testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności komputerowych w przypadku, gdy:
1) w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy na jeden etat, wpłynie jedna oferta spełniająca wymogi formalne lub
2)  do II etapu naboru (test wiedzy) zgłosi się tylko jeden kandydat.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, podczas której zostaną zweryfikowane wszystkie niezbędne wymagania.”
4) Załącznik nr 2 do Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.