18 października 2018

Zarządzenie Nr 91/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz.412 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, wprowadza się do użytku:

  1. Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. Plan ochrony informacji niejawnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników do wprowadzenia i stosowania ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w § 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.