30 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 90/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

ZARZĄDZENIE NR 90/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podlaski Kurator Oświaty zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli:
1)      badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
2)      zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego wydał lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną.

§ 2. 1. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok na podstawie:
1)        aktualnego orzeczenia lekarskiego o potrzebie stosowania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;
2)        pisemnego wniosku pracownika o zwrot poniesionych kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia;
3)        przedstawienia imiennego rachunku bądź faktury zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.
2. Pracownik, który posiada orzeczenie lekarskie nie zawierające informacji
o potrzebie stosowania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, w przypadku pogorszenia się wzroku powodującego konieczność ich zakupu może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania okresowe, wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego.
3. Refundacja zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok może być dokonana nie częściej niż raz na dwa lata.

§ 3. Górna granica refundacji zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok dla wszystkich pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którzy nabyli prawo do ich refundacji, wynosi 200,00 złotych brutto.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 107/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Załączniki

wniosek
Data: 2021-12-30, rozmiar: 19 KB