28 listopada 2019

Zarządzenie Nr 90/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego  Host Nation Suport (HNS) Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 90/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego  Host Nation Suport (HNS) Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019r. poz. 1541) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia nr 7 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych Host Nation Suport (HNS), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przygotowania Kuratorium Oświaty  do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych  na terenie województwa podlaskiego powołuje się Punkt Kontaktowy Host Nation Suport zwane dalej „Punktem Kontaktowym HNS” Podlaskiego Kuratora Oświaty w składzie:

 1. Kierownik Punktu Kontaktowego HNS – Elżbieta Kamińska, Wicekurator Oświaty;
 2. Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS – Lesław Szulżuk, starszy specjalista ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych ;
 3. Członkowie:
  1. Jolanta Jurgiel , Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji;
  2. Krzysztof Sochoń, Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego;
  3. Franciszek Górski, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego;
  4. Witold Gronostajski, Dyrektor Delegatury w Łomży;
  5. Bożena Obuchowska, Dyrektor Delegaturyw Suwałkach.

§ 2. Ustala się „Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty” stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się Lesława Szulzuka do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją Punktu  Kontaktowego HNS  Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 4. Traci moc „Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty” wprowadzona Zarządzeniem  Nr 21/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beta Pietruszka