29 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 89/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  89/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 1 stycznia 2022 r.

 

§ 2.  Zarządzenie obowiązuje od dnia następującego po dniu podpisania.