11 października 2018

Zarządzenie Nr 89/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.